Statut

załącznik nr 1 do uchwały

z dnia 8.11.2004 r.

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

w MUSZYNIE

 

Rozdział l

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.    Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w MUSZYNIE zwane dalej „OSP".

2.    Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r nr 79 póz 855 tekst jed­nolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpo­żarowe) (Dz. U. z 2002 r nr 147, póz 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.

3.    Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

4.    Siedzibą OSP jest 33-370 Muszyna, ul. Rynek 19

 

§ 2

 

1.    Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejsco­wości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.

2.    Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Po­żarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem".

 

§ 3

 

Ochotnicza straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczę­ci, godła i flagi organizacyjnej, według wzorów o kreślonych przez Zarząd Główny Związku

 

§ 4

 

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowa­dzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

 

 

Rozdział II

CELE, ZADANIA l SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 5

 

Celami i zadaniami OSP są:

1)    prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

2)    udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

3)    informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i eko­logicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

4)    upowszechnianie, w szczególności wśród członków kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,

5)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,

6)    działanie na rzecz ochrony środowiska,

7)    wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1,

8)    działalność w sferze pożytku publicznego i wolontariatu.

 

§ 6

 

Cele i zadania wymienione w § 5, OSP realizuje przez:

1)    organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowe] i ochrony ludności,

2)    przedstawianie organom władzy samorządowe] i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowe] oraz ratownictwa,

3)    organizowanie spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratow­niczego,

4)    prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organi­zowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,

5)    organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

6)    organizowanie zespołów świetlicowych bibliotek orkiestr teatrów amatorskich, chórów. sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,

7)    organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,

8)    prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejsze­go statutu,

9)    działalność w sferze pożytku publicznego i wolontariatu.

 

§ 7

 

1.    W sferze działalności pożytku publicznego i wolontariatu dochody z działalności stowarzyszenia w całości przeznaczane są na realizację celów statutowych i nie mogą być przekazywane między członków.

2.    Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

3.    Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

4.    Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:

-          udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,

-          pomoc w sytuacjach kryzysowych.

5.    Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1, jest:

-          organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

6.    Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Ze­branie Członków OSP podejmie uchwalę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

 

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE OSP ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

 

§ 8

 

Członkowie OSP dzielą się na:

1)    członków zwyczajnych w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

2)    członków wspierających,

3)    członków honorowych.

 

§ 9

 

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

1)    pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,

2)    małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.

 

§ 10

 

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne"

 

§ 11

 

1.     Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.

2.     Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz OSP oraz do komisji ds. młodzieży działających w Związku.

3.     Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą udziału w ak­cjach ratowniczych.

 

§ 12

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)     wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia,

2)     uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,

3)     wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

4)     korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

5)     używać munduru dystynkcji i odznak.

 

§ 13

 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1)     aktywne uczestniczenie w działalności OSP,

2)     przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP oraz uchwał władz Związku,

3)     podnoszenie poziomu wiedzy pożarnicze] poprzez udział w szkole­niach.

4)     dbanie o mienie OSP,

5)     regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 14

 

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się zespól ratowniczy.

 

§ 15

 

Członkostwo ustaje na skutek:

1)     skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,

2)     skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie

b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres prze­kraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,

c) śmierci

3)     wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następują­cych wypadkach:

a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

b) popełnienia czynu który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP

4)     przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 lit b i w pkt. 3 zarząd OSP umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wy głoszenia jego treści na posiedzeniu zarządu.

5)     od uchwały zarządu w sprawie o której mowa w pkt. 2 lit b i pkt. 3, członek OSP może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP którego uchwała jest ostateczna

6)     do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych mniejszym statutem,

7)     skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP a wydanych członkowi OSP do użytkowania.

 

§ 16

 

1.     Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w in­nej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

2.     Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

 

§ 17

 

1.     Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna bez względu na miejsce zamieszkania szczególnie zasłużona dla ochrony przeciw­pożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.

2.     Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

3.     Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem dorad­czym także w Walnym Zebraniu Członków OSP

 

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 18

 

Władzami OSP są:

1)     Walne Zebranie Członków OSP.

2)     Zarząd.

3)     Komisja Rewizyjna.

 

§ 19

 

1.     Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych chyba ze przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

2.     Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP oraz w sprawach naby­cia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co naj­mniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 20

 

1.     Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

2.     Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.

3.     Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

 

 

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

 

§ 21

 

1.     Walne Zebranie Członków OSP jest najwyższą władzą OSP.

2.     Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:

1)      wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności OSP,

2)      wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności OSP,

3)      udzielenie absolutorium zarządowi OSP,

4)      uchwalenie programu działania i budżetu OSP,

5)      określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej,

6)      wybór, spośród siebie zarządu w liczbie 9 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie tego zarządu,

7)      wybór spośród siebie i odwołanie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób,

8)      uchwalenie statutu OSP lub jego zmiany,

9)      ustalanie wysokości składki członkowskiej,

10)    podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,

11)    rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

12)    wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku,

13)    podjecie uchwały o wystąpieniu ze Związku,

14)    nadawanie członkostwa honorowego OSP,

15)    podjecie uchwały o rozwiązaniu OSP.

 

§ 22

 

1.     Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

2.     Zwyczajne Walne Zebranie członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

3.     Zwyczajne i sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 23

 

1.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:

1)      z własnej inicjatywy

2)      na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

3)      na żądanie ½ liczby członków OSP.

2.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

3.     Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP spośród spraw określonych w § 20 ust 2, ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

4.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać na te funkcje innych członków OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.

 

§ 24

 

Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 

C. ZARZĄD

 

§ 25

 

1.     Zarząd wybiera ze swego grona prezesa naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa

2.     Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu

3.     Wygaśniecie funkcji członka zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

 

§ 26

 

Do zadań zarządu należy:

1)     reprezentowanie interesów OSP,

2)     realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP,

3)     zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP,

4)     niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej,

5)     udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,

6)     opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,

7)     zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu,

8)     przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

9)     przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

10)  tworzenie zespołu ratowniczego,

11)  organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,

12)  ocena realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,

13)  rozstrzyganie sporów miedzy członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,

14)  wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

 

§ 27

 

Prezes zarządu kieruje jego pracami i reprezentuje OSP.

 

§ 28

 

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

 

§ 29

 

Umowy pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

 

§ 30

 

1.     Naczelnik kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

2.     Do obowiązków naczelnika należy:

1)      wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań ratowniczych,

2)      organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP drużyn młodzieżowych i kobiecych,

3)      czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

4)      kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

5)      kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,

6)      dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP i nadzór nad jego sprawnością,

7)      opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP.

 

§ 31

 

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:

1)     pochwałę ustną,

2)     pochwalę w rozkazie naczelnika,

3)     wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4)     sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 

§ 32

 

Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1)     upomnienie ustne,

2)     naganę w rozkazie naczelnika,

3)     wystąpienie do zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

 

D. KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 33

 

1.     Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1)      przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działal­ności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich

2)      składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z prze­prowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP

3)      przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących |ego dzia­łalności,

4)      wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.

2.     Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu

3.     Wygaśniecie funkcji członka komisji rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez mego pisemnej rezygnacji.

4.     Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą:

1)      być członkami zarządu, małżonkami członków tego zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2)      być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3)      otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określono w art. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

5.     Skazanie członka komisji rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za prze­stępstwo z winy umyślnej ma. z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 23 ust. 4.

 

§ 34

 

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§ 35

 

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

 

Rozdział V

MAJĄTEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

 

§ 36

 

1.     Majątek i fundusze OSP powstają z:

1)      składek członkowskich,

2)      dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3)      dochodów z majątku i imprez,

4)      ofiarności publicznej,

5)      wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu.

2.     OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.

3.     Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału miedzy członków OSP.

 

§ 37

 

Zabrania się:

1.     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają, w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi",

2.     przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

3.     wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4.     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkowie OSP, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU l ROZWIĄZANIE OSP

 

§ 38

 

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

 

§ 39

 

1.     Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

2.     Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSR powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 

§ 40

 

W razie rozwiązania OSP, Walne Zebranie Członków OSP wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków OSP, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.

Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący jej własność, przechodzi na własność Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Sprzęt i urządzenia ratownicze będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

załącznik nr 1 do uchwały

z dnia 8.11.2004 r.